Regulaminy

Home » Regulaminy

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PEDIATRIA – KOBAMED sp. z o. o.

§ 1

Do zadań Poradni Pediatrycznej należy:

 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie pediatrii oraz neonatologii dla noworodków, niemowląt oraz dzieci do 18 rż. realizowana w KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O Plac Zwycięstwa 11 32-005 Niepołomice w trybie ambulatoryjnym polegająca na badaniu (w tym USG) diagnozowaniu i leczeniu chorób we wszystkich wymienionych grupach wiekowych,
 2. leczenie ambulatoryjne chorób dzieci,
 3. badania profilaktyczne oraz kwalifikacja do szczepień ochronnych,
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych i specjalistycznych ośrodkach leczniczych (referencyjnych, jeśli względy medyczne wymagają takiego postępowania);
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, interpretacja i współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie niezbędnej i zleconej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych,
 8. udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,
 9. prowadzenie dokumentacji medycznej (załącznik do regulaminu),
 10. współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O. zapewniające sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych,
 11. udzielania świadczeń zdrowotnych oraz postępowania zgodnie z przyjętym regulaminem podmiotu leczniczego i obowiązującymi w nim procedurami,
 12. współpracowania z innymi osobami lub podmiotami wskazanymi przez podmiot leczniczy KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O. w celu prawidłowej realizacji świadczeń medycznych,
 13. stosowania cennika usług obowiązującego w podmiocie leczniczym KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O.;
 14. dbanie o dobre imię i renomę podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O.;
 15. dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O., ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń medycznych,
 16. przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji, w tym procedur systemu jakości oraz innych przepisów porządkowych i organizacyjnych ustalonych i dostarczonych mu przez podmiot leczniczy KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O.;
 17. poddawania się kontroli prowadzonej przez uprawnione służby i podmioty, w tym przez system audytów wewnętrznych podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O.;
 18. aktualizowania wiedzy prawnej w zakresie regulacji związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
 19. wykonywania innych czynności wskazanych w indywidualnych umowach i regulaminie podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O.

Do zadań Punktu Pobrań Materiałów do Badań należy:

 1. pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 2. wydawanie wyników w godzinach pracy Punktu,
 3. pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
 4. wykonywanie szczepień oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 5. wykonywanie testów diagnostycznych w oparciu o zestawy i dostępną aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń,
 6. identyfikacja czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych u pacjentów,
 7. udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,
 8. prowadzenie dokumentacji medycznej

Do zadań Pracowni USG należy:

 1. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i badań połączonych z pobraniem materiału komórkowego w trakcie biopsji cienkoigłowych,
 2. przekazanie pacjentowi informacji odnośnie prawidłowego przygotowania się do badań diagnostycznych USG,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej,
 4. dbanie o mienie podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O., ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego w celu realizacji świadczeń medycznych.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O. w budynku przy ul. Placu Zwycięstwa 11 w Niepołomicach (miejsce udzielania świadczeń) oraz w współpracujących przychodniach.

§ 2

 1. Świadczenia w ramach podmiotu leczniczego KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O. udzielane są w dni:
 1. Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia: przez stronę internetową www.kobamed.pediatria.pl – całodobowo lub osobistego, telefonicznego pod numerem telefonu:
  tel. 724 997 992 w dni: 

  • poniedziałek
   przychodnia, rejestracja 14:00 – 20:00
   diagnostyka, badania 14:00 – 17:00
  • środa, piątek
   przychodnia, rejestracja 14:00 – 18:00
   diagnostyka, badania 14:00 – 17:00
  • wtorek, czwartek
   przychodnia, rejestracja 8:30 – 20:00
   diagnostyka, badania 8:30 – 12:30
  • sobota
   przychodnia, rejestracja 8:30 – 14:00
   diagnostyka, badania 8:30 – 12:30
  1. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za usługę przed wizytą. Wyjątek stanowią zlecone badania, których rejestracja odbywa się w gabinecie lekarskim.
  2. W przypadku nieobecności na umówionej wizycie pacjentowi nie przysługuje zwrot opłaty za wizytę.
  3. W przypadku, gdy przychodnia nie jest w stanie wykonać danej usługi, z przyczyn wewnętrznych pacjentowi przysługuje prawo do przeniesienia wizyty lub zwrotu pieniędzy w wyniku jej odwołania.
  4. W przypadku, gdy przychodnia nie jest w stanie wykonać danej usługi przez działanie sił wyższych – niezależnych od przychodni, pacjentowi nie przysługuje zwrot opłaty za wizytę.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia.
 4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie ze specjalizacją określoną odrębnymi przepisami.

§ 3

Pacjent może korzystać z tzw. Pakietów abonamentowych rocznych “Kobamed Gold” oraz “Kobamed Premium”, których zakres działania określa Regulamin Abonamentów przedstawiony na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl

§ 4

Regulaminy akcji promocyjnych przedstawiane są na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl

KOBAMED PEDIATRIA SP. Z O. O. z siedzibą w Niepołomicach (32-005) przy Placu Zwycięstwa 11, wpisana pod numerem 000969779 do rejestru przedsiębiorców KRS, umożliwia nabycie usług Abonamentów rocznych (dalej jako: „Usługi”) na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.kobamed.pediatria.pl (dalej jako: „Sklep”)

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania usług Abonamentów Rocznych o nazwach “Kobamed Gold” oraz “Kobamed Premium”.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zasady reklamacji oraz zasady zawierania umów na korzystanie z Usług.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Informacja o Usługach zawierająca opis oraz cenę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na korzystanie z Usług zgodnie z art. 71 k.c.
  2. Informacja o Usługach zawierająca opis oraz cenę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na korzystanie z Usług zgodnie z art. 71 k.c.
  3. Nabycie Usług jest możliwe tylko przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą konto poczty elektronicznej, będącej rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które będzie korzystało z usług abonamentu (dalej jako: „Klient”)
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa na korzystanie z Usług Abonamentowych Kobamed Pediatria Sp. z o. o. (dalej jako: „Umowa”) zawierana jest pomiędzy Klientem a Kobamed Pediatria Sp. z o. o., przez którą świadczone są usługi jest zamieszczona na stronie www.kobamed.pediatria.pl oraz jest udostępniona do wglądu klientowi podczas zakupu.
  2. Umowa na korzystanie z Usług Abonamentowych Kobamed Pediatria Sp. z o. o. (dalej jako: „Umowa”) zawierana jest pomiędzy Klientem a Kobamed Pediatria Sp. z o. o., przez którą świadczone są usługi, jest zamieszczona na stronie www.kobamed.pediatria.pl oraz jest udostępniona do wglądu klientowi podczas zakupu.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta oraz zaksięgowanie pierwszej przelanej opłaty na koncie bankowym Spółki. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia.
  4. Sklep umożliwia nabycie Usługi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
  5. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestracji (bez zakładania konta na stronie Sklepu).
  7. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich danych wymaganych do realizacji zamówienia, tj. danych koniecznych do zawarcia Umowy oraz wystawienia faktury za Usługę.
  8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru pakietu medycznego Kobamed Gold lub Kobamed Premium (dalej jako: „Pakiet”), które są abonamentami rocznymi, oraz systemu opłat.
  9. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na zamówione usługi oraz jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
  10. Kobamed Pediatria Sp. z o. o. potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  11. momencie zaksięgowania płatności na koncie bankowym podanym do przelewu Kobamed Pediatria Sp. z o. o. przesyła potwierdzenie zapłaty oraz informację o aktywacji pakietu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zapłaty oraz informacji o aktywacji pakietu.
  12. Sklep jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta złożonego za pośrednictwem Sklepu jeżeli zamówienie jest niepełne lub istnieją co do niego jakiekolwiek wątpliwości.
 3. KORZYSTANIE Z USŁUGI
  1. Świadczenie Usług w ramach Pakietu zależy od terminu w jakim Klient wpłaci opłatę za dany okres rozliczeniowy, przy czym:
   1. jeżeli uiszczenie opłaty nastąpi do 25. dnia ostatniego miesiąca cyklu rozliczeniowego – aktywacja Pakietu tj. Możliwość korzystania z usług zawartych w Pakiecie, następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym została uiszczona opłata;
   2. jeżeli uiszczenie opłaty nastąpi w okresie od 26 dnia ostatniego miesiąca cyklu rozliczeniowego do ostatniego dnia tego miesiąca – następuje miesięczna przerwa w możliwości korzystania z usług abonamentu, która rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uiszczona opłata. W czasie zawieszenia klient przy korzystaniu z usług przychodni jest zobowiązany opłacić je zgodnie z cennikiem podstawowym na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl
  2. Przy pierwszej opłacie abonamentowej,
   1. która nastąpi do 25. Dnia bieżącego miesiąca możliwość korzystania z usług zawartych w Pakiecie, następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym została uiszczona opłata.
   2. która nastąpi od 26. do ostatniego dnia bieżącego miesiąca – możliwość korzystania z usług zawartych w Pakiecie, następuje w drugim z kolei miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu w którym została uiszczona opłata.
  3. Wyjątkiem od powyższej reguły są akcje promocyjne określane w osobnych regulaminach.
  4. Opłatę abonamentową Zleceniobiorca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe o numerze podanym przy składaniu zamówienia, w mailu potwierdzającym jego złożenie oraz w umowie, w każdym cyklu rozliczeniowym z wyłączeniem miesięcy, w których usługa nie była aktywowana.
  5. Całość abonamentu obejmuje czas 12 miesięcy od momentu aktywacji pakietu, w których Abonent jest zobowiązany wnosić opłaty zgodne z powyższymi ustaleniami.
 4. CENA, METODA PŁATNOŚCI
  1. Na całkowity koszt uzyskania usług abonamentowych składają się:
   1. kwota podana przy wyborze sposobu regulowania płatności podczas składania zamówienia
   2. kwoty uiszczane każdorazowo jako dopłata wg cennika abonamentowego za wykonywane usługi. Cennik podany jest na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl oraz w umowie, która jest udostępniona w trakcie składania zamówienia. Opłaty regulowane są przez klienta podczas rejestracji wizyt w formie online lub w przychodni.
  2. Abonent zobowiązuje się do opłaty abonamentowej w wysokości podanej w formularzu zamawiania abonamentu oraz w umowie.
  3. Opłatę abonamentową Zleceniobiorca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe o numerze: 25 1020 2892 0000 5902 0816 0659 w każdym cyklu rozliczeniowym o długości ustalonej w umowie, z wyłączeniem miesięcy w których usługa nie była aktywowana.
  4. Dokonanie pierwszej płatności jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji.
  5. W celu zachowania ciągłości korzystania z usług abonamentowych:
   1. Przy wyborze systemu opłat miesięcznych klient, po dokonaniu pierwszej płatności, zobowiązuje się uiszczać opłatę miesięczną w wysokości podanej dla danego pakietu, w każdym miesiącu przez okres 12 mies. od aktywacji pakietu. Dokonując płatności od 1. do 25. dnia ostatniego miesiąca danego okresu rozliczeniowego.
   2. Przy wyborze systemu opłat kwartalnych klient, po dokonaniu pierwszej płatności, zobowiązuje się uiszczać opłatę kwartalną w wysokości podanej dla danego pakietu, w każdym kwartale przez okres 12 mies. od aktywacji pakietu. Dokonując płatności od 1. do 25. dnia ostatniego miesiąca danego okresu rozliczeniowego.
   3. Przy wyborze systemu opłat półrocznych klient, po dokonaniu pierwszej płatności, zobowiązuje się dokonać opłaty półrocznej w wysokości podanej dla danego pakietu do 25. dnia 6. miesiąca od aktywacji pakietu.
   4. Przy wyborze systemu opłaty rocznej klient, po dokonaniu pierwszej płatności w wysokości podanej dla danego pakietu, w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym pakiet zostanie aktywowany, nie jest zobowiązany do kolejnych opłat cyklicznych z tytułu abonamentu. Z wyłączeniem opłat za wizyty i usługi, podanych w cenniku abonamentowym oraz w cenniku podstawowym w ramach usług, których nie obejmuje abonament.
  6. W celu uzyskania usług, których nie obejmuje pakiet Kobamed Gold lub Kobamed Premium klient jest zobowiązany zapłacić cenę wyznaczoną przez cennik podstawowy zamieszczony na stronie internetowej Kobamed Pediatria Sp. Z o. o.
  7. Faktura za opłaty abonamentowe jest przesyłana w formie mailowej na podany przez Klienta adres mailowy.
 5. REKLAMACJE USŁUG
  1. Każda Usługa może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą Umową.
  2. Reklamację dotyczącą kwestii medycznych i zasad wykonania Świadczeń Zdrowotnych oraz kwestii niemedycznych, można zgłosić do Kobamed Pediatria Sp. z o. o. kierując ją na adres: pediatria.kobamed@gmail.com oraz telefonicznie 724 997 992.
  3. Proces reklamacyjny nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uiszczania Opłat abonamentowyc
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail, chyba że reklamujący zażąda otrzymania odpowiedzi na reklamację na innym trwałym nośniku.
  5. Dla prawidłowego i szybkiego przebiegu spraw sugeruje się, aby każda reklamacja zawierała następujące informacje: dane osoby, której reklamacja dotyczy (imię i nazwisko, numer karty lub data urodzenia, nazwę Pakietu przysługującego Klientowi, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez składającego reklamację, dane osoby składającej reklamację jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy, datę i podpis reklamującego Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).
  6. Jeśli osoba składająca reklamację nie jest uprawniona do uzyskania informacji, jakie zawarte być powinny w odpowiedzi (np. reklamacja nie dotyczy jej bezpośrednio a zawarte w wyjaśnieniach informacje mają charakter medyczny) – osoba składająca reklamację otrzymuje odpowiedź opisującą tryb postępowania oraz fakt i termin rozpatrzenia sprawy, zaś informacje o charakterze medycznym mogą być przekazane tylko osobie, której reklamacja dotyczy.
  7. Odpowiedź na reklamację nie dotyczącą spraw medycznych udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji, odpowiedź na reklamacje medyczne – w terminie do 15 dni od dnia przyjęcia skargi. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w takim terminie – udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o stanowisku podmiotu rozpatrującego reklamację na dzień udzielenia odpowiedzi, z ewentualną prośbą o wydłużenie terminu na udzielenie reklamacji.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: pediatria.kobamed@gmail.com. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku rozwiązania umowy klient nie jest zobowiązany do uregulowania pozostałych w danym okresie rozliczeniowym (12 mies. od aktywacji pakietu) opłat.
  3. W przypadku braku opłaty usługi abonamentowe umowa abonamentowa zostaje zerwana, a klient przy następnym korzystaniu z usługi jest zobowiązany opłacić ją w wysokości wyznaczonej przez cennik podstawowy, który znajduje się na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl
  4. W wypadku gdy Klient nie złożył przy zawarciu Umowy oświadczenia o zażądaniu wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i Klient zażąda od Kobamed Pediatria Sp. z o. o. wykonania Usługi w ramach nabytego Pakietu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i skorzysta ze Świadczeń Zdrowotnych przed upływem w/w okresu na odstąpienie od Umowy, a następnie Klient od Umowy odstąpi w trybie określonym powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty za te Usługi na rzecz Kobamed Pediatria Sp. z o. o. wynagrodzenia w wysokości ustalonej dla tej Usługi.
  5. W wypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o zażądaniu wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, które stanowi załącznik do Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy,po rozpoczęciu korzystania z Usługi, tj. z chwilą skorzystania przez Klienta z Usługi /wykonania jej przez Kobamed Pediatria Sp. z o. o. (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy).
 7. ZERWANIE UMOWY
  1. W przypadku braku uregulowania opłaty w określonym przez umowę terminie umowa zostaje zerwana ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Klient przy zerwaniu umowy jest zobowiązany do bezwarunkowego uregulowania kwoty w wysokości 6-krotnego abonamentu miesięcznego.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania akcji promocyjnej o nazwie “Biały tydzień”, która zostanie ogłoszona 04.08.2022r. I zakończy się 12.08.2022r. o godz. 12:00.

§ 2

W czasie promocji (04.08.2022 – 12.08.2022 godz. 12:00) jest możliwy zakup abonamentów na zasadach określonych poniżej.

§ 3

Zamówiony abonament będzie aktywowany 16.08.2022r., czyli w dniu otwarcia przychodni. Od tego dnia będzie można korzystać z usług abonamentowych na zasadach opisanych w Regulaminie Abonamentów, dostępnym na stronie internetowej www.kobamed.pediatria.pl

§ 4

Cena promocyjna abonamentu będzie wynosić odpowiednio:

 1. Za miesiąc Sierpień 2022r.:
  • Kobamed Gold – 35,55zł
  • Kobamed Premium – 44,55zł
 2. Każda kolejna opłata za wybrany cykl rozliczeniowy:
  • Roczny Gold – 853,20zł
  • Roczny Premium – 1069,20zł
  • Półroczny Gold – 426,60zł
  • Półroczny Premium – 534,60zł
  • Kwartalny Gold – 213,30zł
  • Kwartalny Premium – 267,30zł
  • Miesięczny Gold – 71,10zł
  • Miesięczny Premium – 89,10zł

§ 5

Promocja obowiązuje jedynie klientów, których opłata abonamentowa wpłynie na konto Kobamed Pediatria Sp. z. o. o. w terminie 12.08.2022r. Do godz. 12:00.

§ 6

Rabaty nie sumują się. W przypadku, gdy abonament promocyjny jest kolejnym abonamentem dla kolejnego dziecka w naszej przychodni opłaty są zgodne z podanymi powyżej kwotami.

§ 7

Umowa zawarta w okresie promocji obejmuje okres 12 miesięcy oraz czas 16.08–31.08.