Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności

§ 1

Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stan ie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE (1); numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital lub urządzenie medyczne.

Dane pacjentów przetwarzane w Kobamed – Pediatria: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, płeć, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, historia choroby, upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej i do informacji o stanie zdrowia pacjenta, informacje podane podczas konsultacji lekarskiej ściśle związane z świadczeniem usług medycznych, deklaracje, dane związane z leczeniem i profilaktyką.

§ 2

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kobamed – Pediatria sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach

§ 3

CELE I CZAS W JAKIM BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 1. Marketing bezpośredni, na podstawie: • art. 6 ust. 1a RODO (zgoda właściciela danych osobowych) – do momentu odwołania zgody.
 2. Świadczenie usług medycznych, na podstawie: • art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy telemedycznej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – przez 6 lat licząc od końca roku, w którym usługa została wykonana. Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. Tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentacji medycznej, na podstawie: • art. 6 ust. 1c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa członkowskiego) – przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 4. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami, i dochodzenie roszczeń własnych, na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw) – przez 6 lat i 12 miesięcy, licząc od końca roku, w którym usługa została wykonana, traktując ten czas jako okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 4

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) Państwa dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie organizacją oraz podmiotom nadzorującym jej działalność w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmioty prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, podmioty, którym udostępniono dane w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych, dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 5

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA ABONAMENTU

Informujemy, że:

 1. Celem zbierania danych jest rejestracja Państwa jako Abonenta w systemie rejestracji.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji i aktywacji abonamentu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja i aktywacja.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem naszego podwykonawcy firmy PROASSIST Piaseczyńscy i Wspólnicy Sp. J. świadczącej usługi z zakresu rejestracji dla procesu rejestracji wizyty do gabinetu oraz osób zarządzających stroną internetową oraz serwerem z bazą danych. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończyła się lub została zerwana umowa abonamentowa.

§ 6

CIASTECZKA NA STRONIE

W przypadku pozostawienia na naszej witrynie komentarza, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy użytkownika, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Gdy użytkownik odwiedzi stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka je akceptuje. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli użytkownik zaznaczy opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli użytkownik zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

§ 7

OSADZONE TREŚCI Z INNYCH WITRYN

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować jego interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

§ 8

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem zgodności z innymi przepisami obowiązującego prawa, w tym związanego dokumentacją medyczną),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH I POZOSTAŁE REGULACJE

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług świadczonych przez Administratora. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Państwa dane osobowe przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Polsce i nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowaniu.

§ 10

PODSTAWA PRAWNA UPOWAŻNIAJĄCA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. art.24 ust.1 ustawy zdnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r.poz. 159,z późn.zm.2)),
 2. art. 9 ust. 2 lit h) RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania,
 3. ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 4. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 11

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.pediatria.kobamed.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

§ 12

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA WIZYTY

Informujemy, że:

 1. Celem zbierania danych jest rejestracja wizyty do gabinetu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji wizyty do gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem naszego podwykonawcy firmy PROASSIST Piaseczyńscy i Wspólnicy Sp. J. świadczącej usługi z zakresu rejestracji dla procesu rejestracji wizyty do gabinetu. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.